Welkom bij

Wereldwinkel Nieuwegein

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Nieuwegein

 RSIN

 8188 21 814 B 01

 Vestigingsadres

 Markt 26, 3431 LB Nieuwegein

 Telefoonnummer

  030-6044731

 E-mail adres

   wereldwinkelnieuwegein@gmail.com

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Nieuwegein bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Nieuwegein is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Nieuwegein vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

De financiele middelen voor de activiteiten worden verkregen door:

- de marge op de verkoop van producten uit ontwikkelingslanden;

- subsidie van de Gemeente Nieuwegein;

- giften.

Beheer van het vermogen

Het vermogen van de wereldwinkel wordt beheerd door het bestuur van de Stichting Wereldwinkel Nieuwegein dat bevoegd is tot het nemen van besluiten over het beheer van het vermogen.

Besteding van  het vermogen

Het vermogen van de Stichting Wereldwinkel Nieuwegein wordt aangewend voor:

- de exploitatie van de wereldwinkel;

- het organiseren van activiteiten vanuit de doelstelling;

- het doen van giften aan goede doelen op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en eerlijke handel.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Het bestuur van Wereldwinkel Nieuwegein bestaat uit 4 personen:

- Kees Verweij, voorzitter

- Piet Samwel, secretaris

- Henk van der Vliet, penningmeester

- Ria Spelbos, 2e penningmeester

 

 

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Nieuwegein heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een vergoeding van de gemaakte onkosten.

Jaarverslag 2014

1. Huisvesting van de wereldwinkel.

Het bestuur van de wereldwinkel is in de zomer van 2014 op zoek gegaan naar vervangende winkelruimte vanwege het sterk teruglopende aantal klanten en dalende omzet in de winkelruimte in het stadshuis. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het huren van een ruimte aan de Markt in het nieuwe gedeelte van City Plaza, waar een veel grotere doorloop van potentiele klanten aanwezig is. Op 18 oktober is de winkel door wethouder Adriani officieel geopend.

In de loop van 2014 is overleg gevoerd met de gemeente Nieuwegein over een tussentijdse beeindiging van het huurcontract van de ruimte in het Stadshuis. Dit overleg heeft ertoe geleid dat het contract met wederzijds goedvinden is beeindigd per 15 oktober 2014.

 

2. Hoofdactiviteiten wereldwinkel

De wereldwinkel verkoopt artikelen uit derde wereldlanden tegen eerlijke handelsvoorwaarden: rechtstreekse import vanuit producenten en producentenorganisaties, hulp bij productontwikkeling, langdurige handelsrelaties, prijsstelling gebaseerd op verantwoorde levensstandaard.

Inhoudelijke informatie over de herkomst van de producten is in de winkel voorhanden en wordt uit eigen beweging of desge­vraagd aan klanten meegegeven.

Daarnaast wordt inhoudelijke informatie verstrekt over activiteiten die door andere mondiale groeperingen in Nieuwegein worden uitgevoerd door het neerleggen van foldermateriaal. Artikelen van Unicef worden via de wereldwinkel verkocht.

Maandelijks wordt aan ongeveer 400 belangstellenden een digitale nieuwsbrief gestuurd.

Naast de dagelijkse winkelactiviteiten probeert de wereldwinkel Fairtrade foodproducten te verkopen aan grootverbruikers en met name in het najaar relatiegeschenken in de vorm van kerstpakketten.

Wereldwinkel Nieuwegein is partnerwinkel en is het groeilidmaatschap aangegaan van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Hierbij behoort Wereldwinkel Nieuwegein tot een voorbeeldwereldwinkel voor de overige ongeveer 300 wereldwinkels in Nederland.

De inkoop van producten en de administratieve verwerking ervan is in 2014 verder geprofessionaliseerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van een centrale inkooporganisatie.

 

3. Bestuur, vrijwilligers en vrijwilligersbeleid.

De wereldwinkel telt inclusief het bestuur 41 vrijwilligers (stand per 1 januari 2014), waarvan de meesten bij toerbeurt winkeldienst doen.

Er zijn in 2014 10 vrijwilligers toegetreden en 6 zijn er gestopt. Een actieve vrijwilligster is het afgelopen jaar door een ongeval overleden.

In totaal zijn er 34 vrouwen en 7 mannen actief als vrijwilliger. Het merendeel van de vrijwilligers is tussen 40 en 70 jaar.

Het bestuur bestond ultimo 2014 uit 5 personen:

- Kees Verweij, voorzitter;

- Piet Samwel, secretaris;

- Henk van der Vliet, penningmeester;

- Ria Spelbos, 2e penningmeester

- Annelies Heeres, bestuurslid.

Het streven is meer mannen en jongeren als vrijwilliger aan te trekken. Gelet op de aard van de activiteiten en de werktijden waarop deze plaatsvinden, is en blijft dit echter problematisch.

Ongeveer een keer per 2 maanden vond een bijeenkomst plaats met alle vrijwilligers. Hierin worden naast praktische zaken ook inhoudelijke thema’s besproken.

Nieuwe vrijwilligers worden gedurende minimaal twee maanden begeleid en ingewerkt.

Vrijwilligers werken op basis van een overeenkomst waarin de belangrijkste rechten en verplichtingen zijn vastgelegd.

In 2014 zijn door diverse medewerkers cursussen gevolgd die werden aangeboden door Fair Trade Original en de landelijke vereniging van Wereldwinkels.

Wereldwinkel Nieuwegein is aangesloten bij het door de gemeente aangeboden collectieve contract voor een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.

4.Openingstijden en omzetgegevens.

De ope­ningstijden van de winkel zijn nu:

maandag van 12.00 tot 18.00 uur;

dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 18.00 uur; vrijdagavond doorlopend tot 21.00 uur

zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur en op de 1e en laatste zondag van de maand van 12.00 tot 17.00 uur.

Het aantal betalende bezoekers per dag is gemiddeld ongeveer 30.

In totaal hebben in 2014 8155( was 7018 in 2013 en 8716 in 2012) betalende klanten de winkel bezocht. Na de verhuizing in oktober deed zich een sterke stijging in het klantenaantal en de omzet voor. De gemiddelde besteding per klant is ruim € 13.-. De verkoop van kerstpakketten is in 2014 sterk gedaald; dit is een gevolg van de crisis en gewijzigde fiscale wetgeving. In het tweede halfjaar hebben organisaties en bedrijven gekozen voor kerstpakket­ten uit de wereldwinkel; dit leverde een omzet op van € 4.984,- De totaalverkoop van winkel, grootverbruik en kerstpakketten(exclusief cadeaubonnen) is in 2014 met 6,5% gestegen ten opzichte van 2013. Zie voor de detailgegevens het financieel verslag.

De inkoop van artikelen vindt voor een deel rechtstreeks plaats bij Fair Trade importeurs in Culemborg. Voor de aanvulling van het kernassortiment wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale inkoop via het Voorraadhuis, een gezamenlijke inkooporganisatie waar veel importeurs aan deelnemen.

Vanwege gewijzigde wetgeving is overleg gevoerd met de gemeente over de verkoop van alcoholische dranken in de wereldwinkel; dit heeft in 2014 nog niet tot defintieve besluiten geleid.

Voor communicatie met bestaande en potentiële klanten worden diverse media gebruikt:

- onze eigen website www.nieuwegein.wereldwinkels.nl;

- in deze website is sinds 2013 ook een webshop opgenomen zodat klanten ook digitaal producten kunnen bestellen; hier is per product ook uitgebreide informatie te vinden over herkomst, producent, productiewijze en bestemming opbrengsten; hiervan wordt door klanten in toenemende mate gebruik gemaakt;

- een digitale nieuwsbrief met productinformatie en nieuws over acties en activiteiten;

– een eigen pagina op facebook waarin nieuws en aanbiedingen worden vermeld;

- regelmatig betaalde advertenties in lokale media met name de Molenkruier;

- landelijke publiciteit o.a. via folders die rond Fair Trade Dag worden verspreid;

De actie met een tegoedbon voor nieuwe bewoners via de gemeente bracht slechts een beperkte respons.

5. Activiteiten vanuit en buiten de winkel.

Vanwege de verhuisactivteiten in 2014 zijn de zogenaamde buitenactiviteiten sterk ingeperkt. De energie wordt met name gericht op activiteiten in en rondom de winkel, waarbij ook wordt meegedaan aan activiteiten die door andere organisaties worden geïnitieerd.

In 2014 zijn te noemen:

– extra openstelling en uitdelen tractaties bij tentoonstelling scholierenkunst in het Atrium op 12 en 13 april;

– kraam op lentefeest in verzorgingshuis Wartburg in Utrecht;

– kraam op het stadsplein op Koningsdag 27 april;

– World Fair Trade Day en moederdag 10 en 11 mei: productacties en flyers.

– 18 oktober officiele opening nieuwe wereldwinkel op Markt 26 met promotie-acties op City Plaza;

– tijdelijke promo-verkoop van fairtrade kleding in oktober/november;

– de wereldwinkel heeft in 2014 het project Child of Hope in Oeganda gesteund door een deel van de opbrengst van de verkoop van Doppers hiervoor ter beschikking te stellen.Ook is een donatie gedaan aan het Rode Kruis in het kader van de actie Serious Request.

6. Overige kontakten.

De wereldwinkel onderhoudt regelmatig kontakten met wereldwinkels in de regio Utrecht; ook worden vergaderingen bezocht in het kader van het lidmaatschap van de landelijke vereniging van Wereldwinkels.

De wereldwinkel is betrokken bij het gemeentelijk mondiaal beleid via een zetel in het bestuur van de Stichting Nieuwegein Mondiaal.

De wereldwinkel ondersteunt activiteiten in het kader van de millenniumdoelstellingen nu de gemeente Nieuwegein zich in oktober 2007 heeft uitgeroepen tot millenniumgemeente. In het verlengde hiervan werkt de wereldwinkel actief mee in de Stichting Fair Trade Gemeente Nieuwegein.

De activiteiten van deze Stichting hebben ertoe geleid dat op 28 oktober 2010 het certificaat Fair Trade gemeente is behaald. Inmiddels is ook al 2 keer de verlenging van dit predicaat goedgekeurd.

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG

WERELDWINKEL NIEUWEGEIN 2014

1. Inleiding en verwachting 2015

Financieel is 2014 een goed jaar geweest en werd afgesloten met een positief resultaat van 2271.64 euro. Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.

De omzet is met 8.85% toegenomen en de marge over de verkoop heeft zich positief ontwikkeld.

Door de veranderde omstandigheden in het Atrium van het Stadshuis heeft het bestuur van de Wereldwinkel contact gezocht met Burgemeester en Wethouders (B&W) om te praten over huurbeëindiging van de winkel op het Stadsplein. B&W is onder bepaalde voorwaarden akkoord gegaan met de beëindiging van de huurovereenkomst per 15 oktober 2014.

Het bestuur van de Wereldwinkel had al contact gezocht met de verhuurder van panden op de Markt. De Wereldwinkel werd in de gelegenheid gesteld om een winkel te betrekken midden op het Marktplein. Mede door ondersteuning van de verhuurder Multi Vastgoed is het ons mogelijk gemaakt om de verhuizing te realiseren.

Voor 2015 (zie begroting) gaan wij uit van een stijgende omzet t.o.v. 2014 van ongeveer 45%.